By Admin

Category: Blog

Verzekerde schade avondklokrellen wordt geschat op 1 miljoen euro No Comments

Verzekerde schade avondklokrellen wordt geschat op 1 miljoen euro

Het Verbond van Verzekeraars schat de verzekerde schade ten gevolge van de avondklokrellen op circa 1 miljoen euro. De meeste schade betreft glasschade en schade
Source: Autoverzekering

Share this Post!

Leave a Reply

Tags: